Archiv für: "Januar 2018, 09"

Cumulative update 3 (CU3) for SQL Server 2017

Hi, https://support.microsoft.com/en-us/help/4052987 4052987 Cumulative update 3 (CU3) for SQL Server 2017 Seit 4.1.2018 gibt es das Update CU3, das in Zusammenhang mit dem "großen" CPU Patch steht... Cumulative Update 3 (CU3) for Microsoft SQL Server… mehr »